Dr. Shekhar Garg

Profile image of Dr. Shekhar Garg

Dr. Shekhar Garg

About

Specialization Cataract

Dr. Shekhar Garg works as a Opthalmic Anaesthetist at ​Eye7 Chaudhary Eye Centre, Lajpat Nagar.